logotyp

Výuka

Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš

Zkrácený název:  ZŠ při DPN Velká Bíteš

Sídlo:                          U Stadionu 285, Velká Bíteš, 595 01

Zřizovatel:                Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Právní forma:        příspěvková organizace

IČO:                           70 831 386

Identifikátor:        600 025 969

Ředitelka školy:      Mgr. Alice Bednářová

Telefon:                     566 532 442 - řeitelna

e – mail:               bednarova-etoped@email.cz
                           reditelna.zs@zsdpnbites.cz
                    

www:                         www.zsdpnbites.cz

Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s.

                           č. účtu: 152 895 560/0600

Školská rada:  Ing. Tomáš Kučera – zástupce zřizovatele               

                     Mgr. Anna Hrubá – zástupkyně pedag. pracovníků + předsedkyně

                     Alena Nevrtalová – zástupce DPN, veřejnosti, žáků

 

1. Charakteristika školy

Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici poskytují základní vzdělání žákům zdravotně postiženým, obtížně vychovatelným a též žákům nemocným, či jinak oslabeným umístěným ve zdravotnickém zařízení.Škola má právní subjektivitu a je zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Kraj Vysočina.ZŠ při DPN vyučují žáky, kteří plní povinnou školní docházku a jsou pacienty Dětské psychiatrické nemocnice Velká Bíteš.Naše škola je úplnou základní školou s 1. – 9. postupným ročníkem základní školy, s 1. – 9. ročníkem základní školy praktické. Počet žáků ve třídách zřízených při dětské psychiatrii  je stanoven o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci byli vyučováni podle redukovaného rozvrhu 20 - 22 hodin týdně ve třídách malotřídního typu. O zařazení do výuky rozhodovala ředitelka školy po dohodě s ošetřujícím lékařem. 
Charakteristika pacientů

 Kolektiv pedagogů vzdělává žáky s těmito diagnózami:

- vývojové poruchy  /např. subnormní intelekt, spec. poruchy vývoje, ADHD, specif.vývoj.poruchy učení/

- psychotické poruchy

- afektivní poruchy 

- návykové poruchy

- neurotické a úzkostné poruchy /úzkostná porucha, porucha soc. adaptace v dysfunkční     rodině, posttraumatická stresová porucha/

- poruchy chování a emocí /poruchy chování nesocializované v dysf. rodině, hyperkinetická porucha chování, smíšené poruchy chování a emocí, poruchy psychosex. vývoje, sebepoškozování/

- disharmonický vývoj osobnosti

- poruchy příjmu potravy

- poruchy chování – disociální, asociální, antisociální

- psychické poruchy se somatickými projevy /např. tikové poruchy, enuréza, enkopréza/

 Základní cíle výchovně vzdělávací práce školy

 Základním cílem ZŠ při DPN Velká Bíteš je přispět k co nejefektivnějšímu léčebnému, resocializačnímu a vzdělávacímu ovlivnění hospitalizovaných žáků. Vzhledem k charakteru zařízení a klientele pedo-psychiatrického oddělení preferujeme při výchovně vzdělávací činnosti výchovnou složku. Snažíme se přispět k bezproblémovému začlenění žáka do výchovně vzdělávacího procesu na kmenové škole po skončení hospitalizace. Dále na posílení volní složky žáků, osvojení si pozitivních sociálních vzorců a lepší uplstnění  v sociální sféře po skončení hospitalizace.

Výchovně vzdělávací strategie školy

Ve výchovně vzdělávacím procesu škola musí:

- obeznámit žáky - znát svá práva, ale též povinnosti

- umožnit žákům osvojit si strategii učení a vhodně je motivovat pro celoživotní vzdělávání

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k řešení problémů

- vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci

- vytvářet u žáků potřebu propojovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací

- učit žáky chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při životní a profesní orientaci

- pomáhat žákům zvládat krizové životní situace

2. Podmínky pro vzdělávání
    
Škola je v nájmu DPN. Stav školy a vnitřní vybavení je na odpovídající úrovni.Škola nemá školní jídelnu s kuchyní, ani kotelnu a tělocvičnu, toto vše je v kompetenci DPN.Školní prostory se nacházejí v přízemních prostorách budovy DPN. Podmínky pro základní výuku jsou vyhovující. Ve školních prostorách se nachází: 6 tříd, počítačová učebna, ředitelna, sborovna, účtárna, šatna pro učitelky, sociální zařízení pro chlapce, dívky a pedagogy, také 4 kabinety, 1 sklad a úklidová místnost.Výuka se provádí převážně v klasických třídách, výuka  tělesné výchovy se realizuje především na venkovním hřišti DPN. Většina pohybových aktivit je však přenechávána na odpolední činnost na oddělení, vzhledem k redukovanému počtu hodin. Škola nemá specializované učebny.Pro výuku slouží počítačová učebna s tiskárnou. Pro učitelky jsou k dispozici 2 počítače /1x počítačová učebna, ředitelna/, notebooky a tablety. Jeden počítač s tiskárnou využívá administrativa školy /účetnictví je vedeno pomocí programu Gordic/. Vyučující mají možnost využívat výkonnou kopírku, skener a barevnou tiskárnu v ředitelně. Škola průběžně nakupuje výukové multilicenční programy hlavně řady Terasoft, které jsou nainstalovány na všech počítačích přístupných žákům i učitelkám. Žáci přicházejí do naší školy ze svých kmenových škol, do kterých se po léčebném pobytu v DPN opět vracejí. Přinášejí si s sebou školní pomůcky /např. učebnice/, které dostávají ve svých školách. Problematičtější je výuka pracovní a výtvarné výchovy, pracovní materiál musí škola zajišťovat sama – často se snaží problém řešit žádostí o sponzoring.

3. Průběh vzdělávání
Při výuce je zohledněn aktuální zdravotní stav žáka, převažuje individuální přístup k žákovi. Výchovná činnost je zaměřena na změnu postojů a chování žáka, na zmírnění negativních projevů chování, důraz je kladen na vytváření učebních a pracovních návyků a zlepšení motivace k učení. Jsme školou při zdravotnickém zařízení – dětská psychiatrická nemocnice – kde je upřednostňován nemocniční pobyt žáků a aktivity zdravotníků s ním související. Proto je hodinová dotace pro žáky všech ročníků a typů vzdělávání zredukována na 20 - 22 hodin týdně.  Škola vyučuje pouze základní, povinné předměty, v učebním plánu nejsou předměty volitelné. V rámci možností omezených charakterem zařízení organizujeme pro žáky vzdělávací činnosti a akce v době výuky. Škola je v úzkém kontaktu s kmenovými školami dětí – hned po příchodu žáka kontaktujeme kmenovou školu a požadujeme informace o učebním plánu v jednotlivých předmětech na dobu nejméně 3 měsíců. Obsah a časové rozvržení učiva je tedy aktuálně přizpůsobován požadavkům kmenových škol. Tento plán se snažíme dodržovat. K tomuto účelu si  pro zjednodušení styku s kmenovou školou si naše škola vytvořila vlastní formulář.Výuka probíhá též podle našeho ŠVP „Vzdělání je lék“. I když má škola vypracovaný ŠVP, bude zohledňovat především individuální potřeby žáků, témata vyučovaná v jejich kmenových školách, aby se po léčebném pobytu mohli bez problémů navrátit do svých kmenových škol a plynule navázat na jejich výuku. Obsah a časové rozvržení učiva je tedy aktuálně přizpůsobován požadavkům kmenových škol.
Podpora školy žákům - v rámci finančních a prostorových možností školy se snažíme vytvořit žákům solidní podmínky pro vzdělávání. Zárukou kvality spec. pedagogické práce není vybavenost školy po materiální stránce, ale úroveň a s ní spojená odborná kvalita pedagogického sboru – učitelky kromě své pedagogické činnosti průběžně sledují změny v chování, projevy nemocí u jednotlivých žáků po celé období hospitalizace. Uplatňují citlivý, psychoterapeutický přístup motivující k navození žádoucích změn. Prioritní je individuální přístup k žákovi.Žáci jsou vyučování dle pokynů kmenových škol, což přispívá ke zmírnění obav ze zpětného začlenění do výuky na kmenové škole po ukončení hospitalizace. Zapojování žáků do výuky je přímo úměrné jejich schopnostem a znalostem, je ovlivněno do značné míry momentálním psychickým rozpoložením, medikamentózní léčbou atd. Kmenové škole jsou po propuštění žáka předávány podklady pro klasifikaci žáka a vyhodnocení jeho pobytu.
Spolupráce s
e zdravotníky
- Styk se zdravotníky je běžnou součástí každého pracovního dne, probíhá permanentně.  Zahrnuje každodenní předávání dětí zdravotními sestrami ke školní výuce, organizační jednání se staničními sestrami nebo vrchní sestrou, spolupráci při řešení akutních zdravotních problémů dětí. Od „předávajících“  sester škola denně dostává tzv. hlášenku s informacemi o přijatých, či propuštěných dětech, jejich plánovaných vyšetřeních, jejich omezeních z důvodu zdravotního stavu, hlásí se změna medikace. Pravidelné týdenní porady se zdravotníky – lékaři slouží k vzájemné informovanosti o hospitalizovaných dětech a k vyhodnocování výsledků výchovně vzdělávací práce a léčebného pobytu. Škola předává pravidelně týdně v písemné formě informace o chování a prospěchu žáků k velkým vizitám. Do odpoledního programu DPN je zařazena pravidelná příprava žáků na výuku, která je však dobrovolná – velký problém.
Spolupráce s rodiči, zástupci žáků Spolupráce s rodiči je významnou součástí léčebného procesu. Probíhá formou osobního jednání třídních učitelek s rodiči v průběhu odjezdu dětí na dovolenku. Jednání jsou sporadická, rodiči málo využívaná. Rodiče nejeví adekvátní zájem o školní výsledky svých dětí v průběhu hospitalizace. Nejčastěji se předávání vzájemných informací uskutečňuje prostřednictvím ošetřujících lékařů. Škola seznamuje rodiče se školním řádem prostřednictvím příjmového pohovoru s odkazem na možnost zapůjčení a prostudování u ředitelky školy. Školská rada plní úkoly dané zákonnou normou.

4. Výsledky vzdělávání žákůZákladním a prvořadým úkolem pedagogické práce je uplatňování individuálního přístupu k žákovi. U většiny žáků vyučující usiluje o odstranění mezer v základních vědomostech a dovednostech žáků, zároveň musí splňovat požadavky a doporučení z kmenových škol. U řady žáků v naší škole dochází ke zlepšení prospěchu i chování. Kmenovým školám jsou předávány podklady pro pololetní klasifikaci žáků formou dílčí nebo výsledné klasifikace za období pobytu. Žáci 9. ročníků, kteří projeví zájem, jsou individuálně připravování k přijímacímu řízení.

Škola neorganizuje přihlášky žáků na středoškolské studium ani nevydává vysvědčení, toto je v kompetenci kmenové školy.

 Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš

U Stadionu 285
595 01 Velká Bíteš

telefon - škola: 566 532 442
telefon - ústředna: 566 531 431, kl. 112 = sborovna, 113 = ředitelna
ID datová schránka: 7eysxk5
e-mail: bednarova.alice@centrum.cz
www: http://www.zsdpnbites.cz

IČO: 70 831 386

Bankovní spojení:     MONETA Money Bank, a.s.

                              č. účtu: 152 895 560/0600

 

Školská rada: Ing. Tomáš Kučera – zástupce zřizovatele               

                     Mgr. Anna Hrubá – zástupkyně pedag. pracovníků + předsedkyně

                     Alena Nevrtalová – zástupce DPN, veřejnosti, žáků

Ředitelka školy:
Mgr. Alice Bednářová

Zaměstnanci - pedagogové:
Mgr. Jana Bartošková
Radmila Bartošová
Mgr.Blanka Hedbávná
Mgr. Anna Hrubá
Mgr. Richard Kučera
Mgr. Petr Paleček
Milada Poláčková
Bc. Martina Smejkalová
Mgr. Alice Valešová


Zaměstnanci - nepedagogové:
Ivana Vitoušová - ekonomka 
Blanka Dvořáková - úklid 

Právní forma: 
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Kraj Vysočina

Kapacita školy:
50

Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285
595 01 Velká Bíteš

telefon - škola: 566 532 442
telefon - ústředna: 566 531 431,
kl. 112 - sborovna, 113- ředitelna
e-mail: bednarova.alice@centrum.cz
e-podatelna: e-podatelna.zsdpnvb@seznam.cz
www: http://www.zsdpnbites.cz
DS: 7eysxk5

IČO: 70 831 386

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 152 895 560/0600

Created by © 2014 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy